Vändpunkten

Syfte

Det övergripande syftet med Vändpunktens verksamhet är att klienten ska få sin chans att utifrån sina förutsättningar få stöd att skapa ett bättre liv. 

Mål 

Målet med Vändpunkten är att klienten ska ha en ökad psykosocial funktionsnivå vid utskrivning. De mål som upprättas utvärderas kontinuerligt av Vision Omsorg. Vision Omsorgs klientperspektiv innebär att man tar hänsyn till varje individs unika resurser och utifrån dessa skapar flexibla lösningar för insatsen. Hos Vision Omsorg får alla sin chans alltid. Vi arbetar utifrån individens förutsättningar, en gemensam målsättning och mäter alltid insatsen i relation till uppsatta mål.

Målgrupp 

Vision Omsorgs bo-sociala stöd riktar sig till personer som till följd av t.ex. mental ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, problemskapande beteende, så som exempelvis kriminalitet, och/eller missbruk har nedsatt förmåga till socialt samspel och vardagliga funktioner. Många av våra boende har svårt att leva upp till de krav som ställs på t.ex. hantera ett eget hushåll. Många har misslyckats i tidigare placeringar och insatser. När du inte vet vart du ska vända dig kan du alltid vända dig till oss.

Metod

Klientens egna resurser, sammanhanget klienten finns i och eventuellt nätverk är exempel på variabler som ligger till grund för hur vi räknar på problemet. Denna uträkning ligger sedan till grund för den individuella insatsens omfattning i relation till de mål vi satt att uppnå. En utvärdering av insatsstatus görs regelbundet med hjälp av våra unikt framtagna funktions- och utvärderingsverktyg. Ökad insatskomplexitet leder hos oss alltid till ökad frekvens av funktions- och utvärderingsanalys. Hos oss är uppföljning och individuell anpassning nyckeln till framgång. Att göra fel är att göra rätt.

Det bo-sociala stödet utformas i samarbete med klienten, eventuellt nätverk, uppdragsgivare och Vision Omsorg. Insatsen baseras på utredningar av individens behov och risker samt med hänsyn tagen till det stöd som den boende behöver mötas av. Hos oss möter den boende ett fåtal personer från Vision Omsorg och tilldelas en mentor som jämte verksamhetschefen på Vändpunkten har det övergripande ansvaret för att nå målen med insatsen.

En del i vår verksamhet är praktiksamordning. En målsättning hos oss är att alla som kan på sikt ska ha en meningsfull sysselsättning och det kan vara i form av studier, anpassad praktik på arbetsplats eller ett riktigt arbete i någon form.

Har du frågor om verksamheten eller vill placera hos oss kontaktar du Adam eller Fredrik.

Adam Naredahl

Verksamhetschef

Telefon: 070-810 50 85
Mail: 

Fredrik Wretman

Placeringsrådgivare

Telefon: 076-6477138
Mail: