Att passera otydliga gränser i syfte att skapa bättre liv

15 februari 2019

Att passera otydliga gränser i syfte att skapa bättre liv! 


Under hösten har vi haft en pågående och fruktsam dialog med IVO-tillsyn, våra uppdragsgivare och IVO-tillstånd. Våra samtal har rört den icke tillståndspliktiga vårdformen ”Boendestöd”. Vid en tillsyn av vår verksamhet Vändpunkten har IVO konstaterat att verksamheten håller god kvalitet och att våra klienter vittnar om att de får sina behov tillgodosedda. Man har även tagit fram riktlinjer som inte fanns tidigare men som ändå fanns, beroende på vilket perspektiv man antog vid tolkning av lagen. 


Det medför vissa möjliga konsekvenser, både positiva och negativa. För oss, våra uppdragsgivare och främst för vissa av våra klienter. Tyvärr är det kanske främst de med stora, flera och betydande behov som hamnar mellan stolarna, återigen. Klienter som hos oss har lyckats, fått sin chans och mår kanske bättre än någonsin. 

 


I dagens NT kan ni läsa om vår tillsyn på

Vändpunkten och dess resultat. Å ena sidan fantastiskt roligt, vi har en verksamhet med hög kvalitet där klienterna får sina behov tillgodosedda, och å andra sidan har vi enligt IVO hjälpt vissa av våra klienter för mycket. Vi har gjort, som vi ska, plus lite till och alltid med klientfokus. Vi har skapat insatser för dem som inte fått sin chans på institution, inlåsta och i former som ställer högre krav än vad de har förmåga till. 

 


Sammantaget tror jag något gott kommer ur detta, att media skriver om oss och tillsynen gör att fler får upp ögonen för alla de människor som inte passar in i ordinarie boende, Hvb, LSS-boenden eller SiS m.fl. Detta är en fråga som är mycket större än Vision Omsorg och våra klienter. Det är fråga för våra politiker, lagstiftare, landsting, kommuner och förvaltningar. Det är kanske en fråga som berättar vilket samhälle vi vill ha?! Ska vi ha fokus på individens behov i första hand eller ska vi sätta individens behov i andra hand? 

 


Min värdegrund är inte ändrad. Vi ska fortsätta skapa bättre liv för dem som inte ännu hittat SIN chans. Vi ska dock anpassa oss och tillsammans med våra uppdragsgivare ser jag med förhoppning på framtiden. 

 


Vi har de senaste veckorna i media (bl.a NT) kunnat läsa om andra verksamheter i Norrköping med omnejd. Det har rört sig om verksamheter med stora problem, verksamheter som lägger ner, verksamheter man skär ner i och verksamheter som får vite av IVO. Verksamheter som i andra avseenden än vi anses passerat en gräns. Vi har då kunnat läsa att det gäller klienter med samsjuklighet, klienter med flera och stora behov som medför att de inte passar in, klienter med rätt till insats enligt LSS eller unga som kanske fastnat i missbruk. Sammantaget rör det sig om klienter/individer/människor som inte får sina behov tillgodosedda. 

 


Jag önskar fortsatt att alla får sin chans - alltid! Vision Omsorg ska fortsätta sin strävan mot att samtalet alltid ska röra klientens BEHOV och på vilket sätt vi bäst tillgodoser dem. 

 


/ Fredrik Wretman VVD/Föreståndare Vision Omsorg