Har din klient/eller har du en kriminell identitet?

23 april 2021

Vi, som alla andra, ser ett stort samhällsbehov av att vända trenden för unga vuxna och vuxna som lever i en kriminell identitet och efter kriminella värderingar. Vi ser även ett behov av att tänka i lösningar som inte bara innebär att låsa in, som inkluderar, omvärderar och botar trauman. Som bygger hela människan, salutogent och på sant.

Vi menar att en kriminell identitet ska förstås utifrån Trauma, Livsstil och missbruk/droger och hur dessa faktorer uppstår och lever i symbios med varandra. I livsstil återfinns personens uppväxt, nätverk, famlij, identitet och nuvarande leverne och moral. I missbruk/droger återfinns eget bruk, missbruk och hantering av droger.

Trauma är en naturlig mänsklig respons på händelser som är skadliga, hotfulla eller som till och med tänkt vara skadliga. Resultatet av traumatiska händelser liknar att bli fastkedjad på ett sätt som låser individen till negativa känslor och självförstörande beteenden. I sitt grundläggande, är trauma en typ av erfarenhet som skapar stressreaktioner i kroppen. Dessa stressreaktioner uppkommer som en storm av hormoner som släpps ut i blodsystemet och hjärnan när vi anar fara. Trauma är normalt och reaktionerna vi har av trauma är ett försök av vårt psyke och vår kropp att hantera traumat. När en person går igenom en traumatisk händelse, kommer personen på ett eller annat sätt anpassa sig till det.

Det är faktiskt kroppens  första respons att anpassa sig genom stormen av hormoner som kommer av en traumatisk händelse. Ordet ”anpassning” innebär att något förändras med syfte att hantera/klara av något. Att springa från fara är ett sätt att hantera det. Att kämpa är ett sätt att hantera något. Att ”frysa till is” är också en form av anpassning. Huruvida det ena är bättre än det andra beror på många olika saker.

 

 

 

 

Kriminalitet: Vi använder MRT – Moral reconation therapy för att bryta den kriminella identiteten. Det finns över 120 fristående studier i USA som har visat att MRT leder till en betydande ökning av nivån på klientens moraliska tankegångar, förhöjer individens tankar om meningen med livet, underlättar förstärkning och ökning av socialt stöd samt ger deltagarna en upplevelse av självkontroll. Forskning visar vid jämförande studier att deltagare som genomgått MRT har en betydande lägre frekvens av återfallsförbrytelser och åter arresteringar. MRT har även visat sig effektfullt för individer med personlighetsstörningar. MRT finns i ungdomsprogram och för vuxen.

Trauma: Vi använder Breaking the chains of trauma, Tapping & Havening för att hjälpa klienten att återhämta sig från sina trauman, hantera konsekvenserna av dessa och återta kontrollen av sig själv.

Mentalisering: En ökad förmåga till mentalisering ser vi som direkt nödvändig för att befästa och kunna förvalta nyvunna färdigheter och vara rustad för en inkluderande livsstil i samhället. Vi ger klienten en ökad självkännedom genom Transaktionsanalys.

Missbruk: Hos oss genomgår klienten CRA eller A-CRA beroende på ungdom eller vuxen i syfte att bryta sitt missbruk. Men vi uppmuntrar och samverkar även med självhjälpsgrupper i de fall klienten har behov eller önskemål om detta.

Familj & nätverk: Nätverksarbete tillsammans med familj och nätverk sker under insatsen. Obligatoriskt för klienten är tre träffar och dem träffarna leds av nätverksutbildad personal. I de fall barn finns involverat använder vi oss av Trappan-samtal om behov finns.

Boende: Klienten får en egen lägenhet baserat på behov av skydds –och riskfaktorer. Vision omsorg har lägenheter på flera orter Östergötland.

Utbildning: Klienten erhåller möjlighet att ta ett körkort för truck som underlättar ingången på arbetsmarknaden. I andra fall söker vi tillsammans med klienten adekvata utbildningar. Detta beslutas riktning för innan inskrivning.

Fritid: Klienten ska ha en pro-social fritid och vara knuten till pro-sociala kontakter där. Vi har ett brett kontaktnät som täcker många intresseområden, allt från NA till föreningsverksamhet inom idrotten.

Sysselsättning: Klienter som tagit körkort för truck erbjuds arbete/praktik med våra samarbetspartners. Klienter som väljer annan väg ska innan inskrivning ha sin planering klar över vilken typ av sysselsättning som ska genomföras. Detta är en vital del för att få en fungerande egen ekonomi, insikt och förståelse kring densamma.

Skyddsbehov: Val av miljö, leverne, skal – och personskydd efter behov.

 

Samtliga delar i insatsen tar utgångspunkt från klientens behov, risker och skyddsmedvetenhet. Detta är en insats som löper över 4+2 månader, det vill säga med genomförande och generalisering. När första fasen är genomförd så flyttar vi fokus till att planera för en hemmaplanslösning eller vart klienten är tänkt att flytta efter avslutad insats. Vi har självfallet möjlighet att flytta över klienten till någon annan insats hos oss efter behov. Utöver detta erbjuder vi NP-utredningar och kontakt med psykiatriker. Vi tar emot klienter från hela landet och anpassar därefter insatsen. Vi jobbar över hela dygnet med klienten, över hela året och är där när klienten behöver oss.