Villa Andrum

Villa Andrum HVB 

Målgruppen: Vuxna, samsjukliga män, 22-65 år. Vi har förtsättningar att ta emot klienter med kognitva funktionsnedsättnigar, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med en missbruksproblematik/beroendesjukdom. Våra klienter balanserar ofta mellan olika huvudmän och tappas ofta "mellan stolarna". 

Behandlingsinnehåll: Verksamheten vilar och utgår från Stress och Sårbarhetsmodellen. Behandlingen på Villa Andrum är strukturerad, förutsägbar och ges till största delen individuellt utifrån KBT-samtal, CRA  och ÅP. Vårt val att arbeta parallellt med den inskrivnes olika behovsområden har stöd i aktuell forskning kring samsjuklighet hos människor samt är i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi har möjlighet att administrera LARO-programmet och medicinering för din klients räkning.

Nivåer: Vi har tre nivåer för placering och insats på Villa Andrum som utgår från klientens behov, förmågor, grad av problemskapande beteende och hänsyn. 

Bemanning: Utöver grundbemanning med Föreståndare, Beh.ansvarig och Behandlare finns sjuksköterska och arbetsterapeut anställd i verksamheten. Läkare är ansluten via konsultavtal.

Vår sjuksköterksa delar medicin, har stödsamtal med klienterna och agerar till stor del som "case manager" för klientens samtliga vårdkontakter. 

Geografiskt läge: Villa Andrum är beläget i Söderköpings kommun. 
Norrköping med tåg och flyg ligger endast 20 minuter bort

 

Har du frågor om verksamheten eller önskar placera hos oss så kontaktar du Fredrik eller Stefan. 

Fredrik Wretman 

Föreståndare

Mail:
Telefon: 076-6477138

Stefan Samzelius

Behandlingsansvarig 

Mail: 
Telefon: 0702-031328

Telefonnummer verksamheten: 

0722306845

0702619915