"Lösningen på ett problem ligger i beskrivningen av det önskade läget."

 

Metoder & Insatser

Framgång bygger på att båda parter är överens om att:

 • det finns ett hjälp behov.
 • hjälptagaren och hjälparen tänker att vi tillsammans har kompetensen som krävs för att förändra.
 • hjälptagaren säger JA till att göra sin del i samarbetet.
 • vi har gjort en korrekt utredning av den hjälpbehövandes behov och utformat insatsen så att den matchar dessa.
 • hjälptagaren säger JA till det erbjudande som läggs fram.

Vår arbetsmetod

Vi ser hela människan och tar hänsyn till hela situationen, inte bara en del. Vi utgår från Stress och sårbarhetsmodellen och menar att alla människor som kan bete sig också gör det. Det ger oss insyn i människors alla utmaningar i livet, bidrar till förståelse och ger oss därmed ett bredare underlag i vår kartläggning inför utformandet av insatsen. Alla våra insatser utgår alltid från individens behov, dennes nuvarande funktionsnivå och vårdplan/gmf-plan.

En stor del av vår framgång är att vi följer upp överenskommelser, uppdraget och gör regelbundna funktionsbedömningar. Tack vare detta skapar ett tydligt sammanhang för klienten där hen kan förhålla sig till sin insats och följa sin utveckling. Vår breda kompetens ska sammantaget kunna tillgodose varje individs unika behov utifrån dennes förutsättningar, förmågor och hänsyn.

Våra kompetenser

 • Beroendeläkare
 • Sjuksköterska
 • Arbetsterapeut
 • Pedagog
 • Socionom
 • Behandlingsassistent
 • Familjepedagog
 • Familjeterapeut
 • Beteendevetare
 • Undersköterska
 • Alkohol- och Drogterapeut
 • KBT-terapeut 
 • Mentalskötare
 • TA-terapeut

Våra utredningsverktyg

ASI

ASI-intervjun används här som bedömnings- och uppföljningsmetod i missbruks- och beroendevård och närliggande områden. ASI-intervjun är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning. Den används som underlag för planering och utveckling av vård- och behandlingsinsatser. ASI tillämpas inte för personer under 18 år, då det ej bör göras efter rekommendation.

 

Provtagning, Läkarbedömning & Medicinsk insats

Vi har kompetens att genomföra fysisk provtagning och läkarbedömning för att kunna kartlägga insatsbehov i fråga om beroendeproblematik. Vi har i vårt kompetensteam både sjuksköterska och läkare, varför vi även kan sätta in medicinska insatser och läkemedel vid behov.

Våra metoder & insatser

Lösningsfokuserade stödsamtal / Stödsamtal med Ssk

Det lösningsfokuserade arbetssättet bygger på en djup respekt för människors unika möjlighet till förändring och utveckling och präglar vårt arbetssätt. Att arbeta lösningsfokuserat innebär bland annat att man sätter fokus på framtiden och lyfter det positiva; så som styrkor, resurser och individers/gruppers egna idéer till lösningar. Arbetsprocessen tar sitt uttryck i tydliga och konkreta steg, som hela tiden utvärderas. Stödsamtal med sjuksköterska kan vara en del.

CRA

Ett strukturerat vetenskapligt behandlingsprogram för som rekommenderas i Socialstyrelsens nya riktlinjer. CRA är en ett evidensbaserade KBT-baserat program.  CRA är upplagt som en serie samtal (12 st) där också nätverk kan engageras. Målsättningen är att förbättra kommunikation och relation så att klienten ska nå drogfrihet med en mer positiv och hälsosam livsstil. Programmet har visat på goda effekter i fler olika oberoende studier.

Nätverks- och familjearbete

En människa är alltid summan av dess delar. Utan att vi har individens nätverk med oss i förändringsprocessen, i de fall det finns kvar, är det svårt att skapa varaktig förändring. Att vi jobbar alltid nära den hjälpbehövandes nätverk och tillsammans med det är ofta en nyckel till framgång hos oss.

MI 

Motivational Interviwing (MI) är en motivationsteknik som syftar till att öka motivationen hos klienten i en förändringsprocess. Ofta tillämpas MI i syfte att öka behandlingsmottagligheten.

 

KBT-terapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. HAP är en kognitiv-beteendeterapeutisk (KBT) orientering med fokus på integration av känslor, kognitiv utveckling och beteendeförändring som också utövas här.

HAP

Hashprogrammet bygger på erfarenheter av kliniskt arbete vid Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund samt vetenskapliga rapporter om skadeverkningar. För medverkan i HAP ska man ha rökt cannabis regelbundet i minst 6 månader med kognitiva dysfunktioner till följd. God motivation att sluta, insikt om skadeverkningar hos den egna individen och vilja att avsätta tid för behandling ger resultat här.

ART

ART är ett manualbaserat preventionsprogram för klienter med brister i sociala färdigheter, förmåga till ilskekontroll och moraliskt resonerande. Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos klienten. På längre sikt är syftet att förhindra att de återfaller i normbrytande beteende.

Sexologi

Särskild uppmärksamhet ägnas åt betydelsen av olika kulturella perspektiv på sexualiteten. Det betyder hur forskning, utbildning och praktik inom det sexologiska fältet påverkas av att vi lever i ett samhälle präglat av etnisk och kulturell mångfald. Det här är ett betydelsefullt block och en viktig del för våra klienter.