HVB-hem för män 22-65 år med samsjuklighet

På Villa Andrum bedriver vi HVB-boende för vuxna män med betydande behov av behandling. Vi har endast 9 platser i vår verksamhet. Villa Andrum är lokaliserat i Söderköping. Klienterna som bor hos oss har olika typer av problematik med den gemensamma nämnaren beroende samt psykiatrisk diagnos, kognitiv funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk diagnos.

Oavsett vart livet tagit klienten i vårdkedjan så har följden ofta blivit ett utanförskap och en nedsättning av den psykosociala funktionsnivån. Tillsammans ändrar vi på det!


Klicka dig in på filmen för ett besök på Villa Andrum

Villa Andrum HVB

Målgruppen: Samsjukliga män, 22-65 år. Vi tar emot och behandlar klienter med kognitiva funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med en missbruksproblematik/beroendesjukdom. Våra klienter balanserar ofta mellan olika huvudmän och tappas ofta "mellan stolarna". Våra klienter har betydande behov som vi tillgodoser genom vårt behandlingsinnehåll. 

Behandlingsinnehåll: verksamheten vilar och utgår från Stress och Sårbarhetsmodellen. Behandlingen på Villa Andrum är strukturerad, förutsägbar och ges till största delen individuellt utifrån KBT-terapi, CRA, ÅP samt behandlingsprogram för spelberoende. Vi har även viss behandling i grupp i form av MRT, som syftar till att bryta ett t.ex. kriminellt beteende.

 Vårt val att arbeta parallellt med den inskrivnes olika behovsområden har stöd i aktuell forskning kring samsjuklighet hos människor samt är i linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Vi har möjlighet att administrera LARO-programmet och annan medicinering för din klients räkning. 

Nivåer: vi har tre nivåer för placering och insats på Villa Andrum som utgår från klientens behov, förmågor, grad av problemskapande beteende och hänsyn. 

Bemanning: utöver grundbemanning med Föreståndare, Behandlingsansvarig och Behandlare finns sjuksköterska, kurator och pedagog anställd i verksamheten. Vi samarbetar med MediCheck där klienter som behöver, får träffa Psykiatriker utan remisskrav och skyndsamt. Vår sjuksköterska delar medicin, har stödsamtal med klienterna och agerar till stor del som "case manager" för klientens samtliga vårdkontakter. 

Geografiskt läge: Villa Andrum är beläget i Söderköpings kommun.

 

Har du frågor om verksamheten eller önskar placera hos oss så kontaktar du 

Therese, Stefan eller Fredrik Wretman som är vår placeringsrådgivare.

Therese Holm

Föreståndare

073-029 52 59, therese.holm@visionomsorg.se

Vision Omsorg Stefan Samzelius

Stefan Samzelius

Behandlingsansvarig

070-203 13 28, stefan.samzelius@visionomsorg.se