Vändpunkten

Vändpunkten är en boendestödsverksamhet med lägenheter i Norrköping och Linköping. 

Vi benämner vårt boendestöd som Bo-socialt stöd . Det är ett samlingsbegrepp som avser insatser som vanligtvis sker i klientens hemmiljö men här har olika typer av förstärknings -och förändringsinterventioner. Klientens behov ligger helt till grund för insatsens omfattning. Vi har klienter med behov av en timmes stöd per dygn till den som beviljas en massiv insats. Många av Vändpunktens klienter har tidigare varit i olika vård,  behandlings- och omsorgsinsatser utan att det önskade resultatet har uppnåtts. 

Vändpunkten har tre typer av boendestöd: Ordinärt, Förstärkt samt boendestöd för klienter som är Aktiva i missbruk. Det förstärkta boendestödet vänder sig till klienter med betydande behov av hjälp och hög grad av problemskapande beteende. 

Lyssna på det gripande avsnittet i Beroendepodden där en av våra förra klienter pratar om hur Vision Omsorg fungerade som en vändning i hennes liv. Du hittar avsnittet HÄR.

Syfte

Det övergripande syftet med Vändpunktens verksamhet är att klienten ska få sin chans att utifrån sina förutsättningar få stöd att skapa ett bättre liv. 

Mål 

Målet med Vändpunkten är att klienten ska ha en ökad psykosocial funktionsnivå vilket innebär att klientens hjälpbehov minskat under tiden insatsen hos oss fortlöpt. De mål som upprättas utvärderas kontinuerligt av Vision Omsorg. Vision Omsorgs klientperspektiv innebär att man tar hänsyn till varje individs unika resurser och utifrån dessa skapar flexibla lösningar för insatsen. Hos Vision Omsorg får alla sin chans alltid. Vi arbetar utifrån individens förutsättningar, en gemensam målsättning och mäter alltid insatsen i relation till uppsatta mål.

Läs mer (PDF) Vändpunkten


Vändpunktens boendeformer

Ordinärt boendestöd
Ges i egen lägenhet och insatsen formas efter behov. 

Boendestöd för personer i aktivt missbruk
Boendestöd för den som är aktiv i missbruk ges med mycket motivationsarbete och stöd.

Förstärkt boendestöd
Ges i egen lägenhet i anpassad form med mycket stöd efter behov. Här finns en ökad närhet till personal.

Boendestöd för personer meden kriminell identitet
En insats för personer med eller utan eget missbruk som ingår i kriminella sammanhang, har kriminella beteenden,  tankemönster och en kriminell identitet. Här blir MRT-metoden fokus, jämsides med vardagsstruktur, självständighet och sysselsättning. 

Målgrupp 

Vision Omsorgs bo-sociala stöd riktar sig till unga/vuxna personer som till följd av t.ex. psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, problemskapande beteende, så som exempelvis kriminalitet, och/eller missbruk har nedsatt förmåga till socialt samspel och vardagliga funktioner. Vår målgrupp innefattar även personer med olika typer av trauman, som i sig själv eller i kombination med andra behov blir problemskapande för individen.

Många av våra klienter har svårt att leva upp till de krav som ställs på t.ex. hantera ett eget hushåll. Många har misslyckats i tidigare placeringar och insatser. När du inte vet vart du ska vända dig kan du alltid vända dig till oss.

Vändpunkten är en viktig del av Vision Omsorgs interna vårdkedja och fungerar både som första insats hos oss men också som utlussboende från vårt HVB och vårt Hem för viss annan heldygnsvård. 

Metod

Klientens egna resurser, sammanhanget klienten finns i och eventuellt nätverk är exempel på faktorer som ligger till grund för hur vi formar insatsen. Det dagliga boendestödet kan ta sin utgångspunkt från t.ex. CRA, A-CRA, ÅP eller stress och sårbarhetsmodellen. Klienten har tillgång till metoder så som Transaktionsanalys-grupper, Moral Reconation Therapy(MRT) och Traumabehandling via Breaking the Chains of Trauma. Vi praktiserar självhjälpsmetoder så som Tapping och Havning för att lära klienten att själv hantera stress- och ångestpåslag. Vi samverkar med externa resurser för att skapa en väg till självständighet för klienten. 

Boendestödet utformas i samarbete med klienten, uppdragsgivare och Vändpunkten. Insatsen baseras på utredningar av individens behov och de hänsyn som behöver tas till klientens förmågor. Hos oss träffar klienten ett fåtal Boendestödjare från Vision Omsorg och tilldelas en mentor som jämte Platschefen på Vändpunkten har det övergripande ansvaret för att nå målen med insatsen.

En generell målsättning hos oss är att alla ska ha en meningsfull sysselsättning, ett minskat hjälpbehov och att vi under insatsens gång skapat bättre liv tillsammans.  

Läs mer (PDF) Förstärkt Boendestöd

Har du frågor om verksamheten eller vill placera hos oss kontaktar du Vändpunktens Platschef Jeanette Hellman 010-264 08 64

Jeanette Hellman

Verksamhetschef Vändpunkten

010-264 08 64